Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Koşulları:

İşbu sözleşme 13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği internet üzerinden gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup, maddeler halinde aşağıdaki gibidir.

MADDE 1 – KONU

İşbu sözleşmenin konusu, SATICI’nın, ALICI’ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun-Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır.

MADDE 2.1 – SATICI BİLGİLERİ

Ünvan: Alpsat Elektronik San Ve Tic Ltd Şti

Adres:  Perpa Ticaret Merkezi B.Blok Kat: 11 No: 1699 Pk:34384 Okmeydanı  Şişli- İstanbul

Telefon: +90 (212) 2228550

Faks: +90 (212) 2228552

Email: info@alpsat.com

 

MADDE 2.2 – ALICI BİLGİLERİ

Müşteri olarak alışveriş sitesine üye olan kişi. Üye olurken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır.

MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ

Malın / Ürünün / Hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır.

MADDE 4 – GENEL HÜKÜMLER

4.1 – ALICI, Madde 3’te belirtilen sözleşme konusu ürün veya ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2 – Sözleşme konusu ürün veya ürünler, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Bu süre ALICI’ya daha önce bildirilmek kaydıyla en fazla 10 gün daha uzatılabilir.

4.3 – Sözleşme konusu ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesininden sorumlu tutulamaz.

4.4 – Sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

4.5 – Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının iletişim adresine ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI’nın tercih ettigi ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.6- Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini namına ödememesi halinde, ALICI’nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde iletişim adres(ler)ine gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI’ya aittir.

4.7- mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödedigi tutar 10 gün içinde kendisine nakten ve defaten ödenir.

4.8- Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için iletişim adreslerine gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri  tarafından karşılanacaktır.

4.9- işbu sözleşme, ALICI tarafından imzalanıp iletişim kanallarını kullanarak faks veya posta yoluyla ulaştırılmasından sonra geçerlilik kazanır.

MADDE 5 – CAYMA HAKKI

ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren (7) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde iletişim kanallarına faks, email veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün ilgili madde hükümleri çercevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün iletişim adreslerine gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedeli ALICI’ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli ALICI tarafından karşılanır. Ayrıca, tüketicinin özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen mallarda tüketici cayma hakkını kullanamaz.

Ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde tüketici, kartın kendi rızası dışında ve hukuka aykırı biçimde kullanıldığı gerekçesiyle ödeme işleminin iptal edilmesini talep edebilir. Bu halde, kartı çıkaran kuruluş itirazın kendisine bildirilmesinden itibaren 10 gün içinde ödeme tutarını tüketiciye iade eder.

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Siparişin sonuçlanması durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır.

KİŞİSEL VERİ AYDINLATMA METNİ

Sayın Müşterilerimiz, İş ortaklarımız ve Ziyaretçilerimiz; Alpsat Elektronik San Ve Tic Ltd Şti., bundan sonra “Alpsat” ve/ya da “Şirket” olarak anılacaktır. olarak kişisel verilerinizin korunmasına büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla kişisel verileriniz ve işleme süreçleri hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

Web sitelerimiz üzerinden şirketimizle kurmuş olduğunuz üyelik ilişkisi kapsamında imzaladığınız üyelik sözleşmeleri, web sitelerimiz üzerinden yapmış olduğunuz ürün ve hizmet alışverişleri, talep ve şikayetlerinizin yönetimi için web sitelerimiz üzerinden doldurduğunuzu destek ve iletişim formları kapsamında Kanun’un ilgili maddesi uyarınca kimlik (Ad, Soyad,Tc Kimlik No,Cinsiyet) ve iletişim bilgileriniz (adres, telefon, e-posta adresi) elektronik ortamda doğrudan sizlerden alınmak suretiyle toplanmakta ve Sözleşmenin kurulması/ifası başta üretici ve satıcı sıfatımız olmak üzere tüm yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydı ile meşru menfaatlerimiz için işlenmektedir.

Yine şirketimize ait ürünlerin tarafınızca satın alınması sonucu, ürün kurulumun yapılması veya ürünlerin teknik servislere götürülmesi durumlarında; ürünün üreticisi ve garanti vereni sıfatımıza bağlı olarak bu sorumluluklarımız çerçevesinde teknik servisler üzerinden kimlik ve iletişim bilgilerinizin yanı sıra satın aldığınız ürün bilgisi de doldurulan teknik servis formları ve üzerinden fiziksel ortamda alınmakta ve şirketimiz tarafından işlenmektedir.

Kişisel Bilgileriniz

Ticari /sözleşmesel ilişki kapsamında doğan mali ve hukuki yükümlülükleri yerine getirmek,

Ticari /sözleşmesel ilişki gereği olan işlem ve faaliyetleri yürütmek,

Kurumsal ve Bireysel Üyelik sözleşmelerinin kurulması ve ifası

Siparişlerin tedarik sürecinin yürütülmesi,

Web üzerinden siparişlerin temin edilmesi ve hizmetlerin yürütülmesi,

Resmi kurumlara gerekli yasal bildirimleri gerçekleştirmek,

Pazarlama ve promosyon faaliyetleri kapsamında hizmet ve ürünlerimizi müşteri özelinde geliştirmek, müşterilere özgülemek, müşteri memnuniyeti faaliyetleri yürüterek müşterilerimize özel günlerde hediye göndermek ve Hizmet, ürün ve fuar ve kampanyalarımız hakkında tanıtım ve bilgilendirme yapmak ve bu kapsamda ticari elektronik ileti göndermek (Ticari elektronik iletişim izninize istinaden) amaçları ile işlenmekte ve aynı amaçlarla, tedarikçilerimize, iş ortaklarımıza, teknik servislerimize yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilmektedir.

6698 SAYILI KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ

Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel Verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurtiçinde veya yurtdışında Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel Verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme

Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel Verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.